Tuesday, March 6, 2012

Tường trình thăm White House 5 March

Video thăm White House 5 March 2012

Xem nghe các tài năng truyền thông người Việt Nam khắp thế giới: Nguyễn Văn Khanh, Đỗ Hồng Anh, Đỗ Thông Minh (Tokyo), Bảo Khanh (Úc), Lại Thế Hùng (Paris), Trúc Hồ, , Việt Dũng,Võ Thành Nhân dưới đây:


No comments:

Post a Comment