Sunday, March 27, 2016

Bầu Cử Sơ Bộ Mỹ 27/3/2016

Bu C Sơ B M 27/3/2016

 Ứng viên sẽ đại diện đảng Dân Chủ khi thắng 2,383 votes

Ứng viên sẽ đại diện đảng Cộng Hòa khi thắng 1,237 votes

Dân Chủ
Dân Chủ


Cộng Hòa
Cộng Hòa
Cộng Hòa
Hillary
Bernie


Donald
Ted
John
Clinton
Sander


Trump
Cruz
Kasich
1712
1004
27 Mar 2016
Kết quả
739
465
14349
32
Tue, Mar 22
Arizona 
58


8
26
Tue, Mar 22
Utah caucus 

40

6
19
Tue, Mar 22
Idaho caucus 4
13
Sat, Mar 26
Alaska caucus 13
18
Sat, Mar 26
Hawaii caucus 19
25
Sat, Mar 26
Washington  
Tue, Apr 5
Wisconsin 

Sat, Apr 9
Wyoming  Clinton
Sander


Trump
Cruz
Kasik
29
21
Mon, Feb 1
7
8
1
15
15
Tue, Feb 9
11
3
4
24
16
Sat, Feb 20
50
0
0
44
14
Tue, Feb 23
14
6
1
44
9
Tue, Mar 1
36
13
0
22
10
Tue, Mar 1
11
12
0
28
38
Tue, Mar 1
16
14
0
72
28
Tue, Mar 1
40
18
0
46
45
Tue, Mar 1
22
4
8
31
46
Tue, Mar 1
8
13
0
17
21
Tue, Mar 1
13
15
0
44
23
Tue, Mar 1
31
15
0
147
74
Tue, Mar 1
47
102
0
0
16
Tue, Mar 1
8
0
8
62
33
Tue, Mar 1
17
8
5
10
23
Sat, Mar 5
9
24
1
37
14
Sat, Mar 5
17
15
7
10
15
Sat, Mar 5
18
18
0


Sat, Mar 5
9
12
2
8
15
Sun, Mar 65
1
Tue, Mar 81

Tue, Mar 8
7
8
1
70
67
Tue, Mar 8
25
17
17
33
5
Tue, Mar 8
24
13

18
2
Sat, Mar 12
 DC


9
159
72
Tue, Mar 15
Florida 
99


96
73
Tue, Mar 15
Illinois 
53
9
5
46
34
Tue, Mar 15
Missouri 
25
15

67
46
Tue, Mar 15
North Carolina 
29
27
9
94
63
Tue, Mar 15
Ohio 


66
Clinton
Sander


Trump
Cruz
Kasik

Tue, Apr 19
New York 

Tue, Apr 26
Connecticut 

Tue, Apr 26
Delaware 

Tue, Apr 26
Maryland 

Tue, Apr 26
Pennsylvania 

Tue, Apr 26
Rhode Island 
Tue, May 3
Indiana 
Tue, May 10
Nebraska 

Tue, May 10
West Virginia 
Tue, May 17
Oregon 
Tue, May 24
Washington 
Tue, Jun 7
California 

Tue, Jun 7
Montana 

Tue, Jun 7
New Jersey 

Tue, Jun 7
New Mexico 

Tue, Jun 7
South Dakota

HònVọng Phu 1 & 3  -  Hùng Ca Sử Việt