Wednesday, March 7, 2012

Bầu cử CH ngày Super Tuesday 3/6

Bầu cử sơ bộ đảng Cộng Hòa # 7 ngày Tuesday 3/6/2012 tại nhiều tiểu bang. Mitt Romney thắng 6 bang, Santorum thắng 3 bang, Newts Gingrich thắng ở Georgia với kết quả:

774
 Delegates
440
181
46
107

cần 1144 votes
Mitt  
Rick 
Ron
Newt

Đại diện Cộng Hòa
Romney
Santorum
Paul
Ginrich


332
Jan & Feb results
186
93
24
29
24
Alaska
8
7
6
3
65
Georgia
15
3

47
32
Idaho
3238
Massachusetts
3828
North Dakota
7
11
8
2
56
Ohio
35
21


40
Oklahoma
13
14

13
47
Tennesse
12
26

9
17
Vermont
9
4
4

46
Virgina
43

3

49
Unpledged 
42
2
1
4

Sources:  USA Today 3/8/2012

No comments:

Post a Comment