Tuesday, February 28, 2012

Bầu cử sơ bộ Cộng Hòa ngày 2/28


Ứng cử viên Mitt Rommney thắng bầu cử sơ bộ Arizona, đã hốt trọn 29 phiếu cử tri đoàn. Riêng tại Michigan ông Romney và Santorium chia phiếu mỗi người được 13 phiếu:

272  Delegates165851932
 DateĐại diện đảng CHGovernorSenatorRep. Speaker
  cần 1144 votesMitt  Rick RonNewt
   RomneySantorumPaulGinrich
251/3Iowa 1213  
101/10N. Hampshire7 3 
251/21S. Carolina2  23
501/31Florida50   
282/4Nevada14356
272/7Colorado918  
372/7Minnesota 37  
02/7Missouri    
212/11Main 11 10 
232/28Unpledged 18113
262/28Michigan1313  
292/28Arizona29   

No comments:

Post a Comment