Sunday, February 12, 2012

Bầu cử sơ bộ 5 Cộng Hòa ngày 2/11

Bầu cử sơ bộ 5 Cộng Hòa 2/11/12
 
Ứng cử viên Mitt Rommney thắng bầu cử sơ bộ Main, đã chia phiếu cho Ron Paul về nhì:
 
244

 Delegates

121
72
19
32

Date
Đại diện đảng CH
Type
Governor
Senator
Rep. 
Speaker


cần 1144 votes

Mitt  
Rick 
Ron
Newt
Romney
Santorum
Paul
Ginrich
25
1/3
Iowa 
Chia  ít
12
13


10
1/10
N. Hampshire
Chia  ít
7

3

25
1/21
S. Carolina
Chia  ít
2


23
50
1/31
Florida
Hốt trọn
5021
1/31
Unpledged 

16
1
1
3
28
2/4
Nevada
Chia % 
14
3
5
6
27
2/7
Colorado
Chia  ít
9
18


37
2/7
Minnesota
Hốt trọn

37


0
2/7
Missouri
đợi 20/3
21
2/11
Main 
Chia  ít
11

10
 

Sources: USA Today


Total votes

   1,178,032
      568,339
     335,463
      834,613


Governor
Senator
Rep. 
Speaker


Mitt  
Rick 
Ron
Newt


Romney
Santorum
Paul
Ginrich
 January  Votes 
Jan
   1,066,486
      377,559
     277,660
      814,040
Nevada
2/4
       16,486
         3,277
        6,175
         6,956
Colorado
2/7
       23,012
       26,614
        7,759
         8,445
Minnesota
2/7
         8,222
       21,932
       13,228
         5,172
Missouri
2/7
       63,826
      138,957
       30,641
 No qualify 
Main 
2/11
         2,190
            989
        1,996
            349

No comments:

Post a Comment