Sunday, February 5, 2012

Bầu sơ bộ Cộng Hòa ngày 2/4

Bầu cử sơ bộ 3 Cộng Hòa 2/4/12

Ứng cử viên Mitt Rommney thắng bầu cử sơ bộ Nevada, loại bầu chọn nên đã chia phiếu delegates theo tỉ lệ:


152

 Delegates

97
16
7
30

Date
Đại diện đảng CH
Type
Governor
Senator
Rep. 
Speaker


cần 1144 votes

Mitt  
Rick 
Ron
Newt
Romney
Santorum
Paul
Ginrich
25
1/3
Iowa 
bầu chọn
12
13


12
1/10
N. Hampshire
sơ bộ
7

3

25
1/21
S. Carolina
sơ bộ
2


23
50
1/31
Florida
sơ bộ
5021
1/31
Unpledged 

16
1
1
3
19
2/4
Nevada
bầu chọn
10
2
3
4

Sources: USA today

Total votes

   1,078,308
      380,308
   282,279
   819,663


Governor
Senator
Rep. 
Speaker


Mitt  
Rick 
Ron
Newt


Romney
Santorum
Paul
Ginrich
 January  Votes 
Jan
   1,066,486
      377,559
   277,660
   814,040
Nevada
2/4
       11,822
         2,749
       4,619
       5,623

No comments:

Post a Comment