Wednesday, February 8, 2012

Bầu cử sơ bộ Cộng Hòa ngày 2/7

Bầu cử sơ bộ 4 Cộng Hòa 2/7/12

Ứng cử viên Rich Santorum trọn thắng 3 bầu cử sơ bộ tại  Colorado, Minnesota, Missouri với kết quả như sau:

186

 Delegates

107
45
9
32
DateĐại diện đảng CH
Type
Governor
Senator
Rep. 
Speaker
cần 1144 votes

Mitt  
Rick 
Ron
Newt
Romney
Santorum
Paul
Ginrich
25
1/3Iowa Chia  ít
12
13
12
1/10N. HampshireChia  ít
7

3
25
1/21S. CarolinaChia  ít
2


23
50
1/31FloridaHốt trọn
50
21
1/31Unpledged 
16
1
1
3
19
2/4NevadaChia % 
14
3
5
6
21
2/7Colorado
Chia  ít
6
15
13
2/7MinnesotaHốt trọn
13
0
2/7Missouriđợi 20/3

Sources: USA today


Total votes

   1,177,763
      567,585
   335,212
       834,518


Governor
Senator
Rep. 
Speaker


Mitt  
Rick 
Ron
Newt


Romney
Santorum
Paul
Ginrich
 January  Votes 
Jan
   1,066,486
      377,559
   277,660
       814,040
Nevada
2/4
       16,486
         3,277
       6,175
          6,956
Colorado
2/7
       22,875
       26,372
       7,713
          8,394
Minnesota
2/7
         8,090
       21,420
     13,023
          5,128
Missouri
2/7
       63,826
      138,957
     30,641
 not qualify 

No comments:

Post a Comment