Sunday, October 27, 2013

Luật Obamacare gặp khó khăn như thế nào

Luật Obamacare gặp khó khăn như thế nào
 
Hà Xuân Thụ

Chương trình bảo hiểm sức khỏe cho toàn dân Mỹ thật sự đã gặp muôn vàn khó khăn để trở thành luật. Nhiều vị Tổng Thống Hoa Kỳ tiền nhiệm cũng mong thực hiện được nhưng đều bị thất bại. Mãi cho đến khi đảng Dân Chủ đại thắng cả Hành Pháp lẫn Lập pháp trong cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2008 chương trình này mới hội đủ điều kiện ban thành luật.

Sơ khởi Hạ Viện thông qua dự luật. Kế đến Thượng Viện cũng phê chuẩn được  có đủ túc số 2/3 là Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ nên dự luật không gặp phải quyền phát ngôn dài đăng đẳng (Filibuster) để ngăn chặn của đảng Cộng Hòa.  Và dự luật đã chuyển đến Tổng Thống Obama ký ban thành luật.

Ngành Tư Pháp cũng gây khó khăn, nhiều thẩm phán liên bang thuộc phe Cộng Hòa tuyên bố đạo luật Obamacare vi hiến. Năm 2012 Tối Cao Pháp Viện phán quyết rằng đạo luật này hợp hiến các quan tòa lúc đó mới chịu tuân thủ.

Đúng lý ra khi Obama Care đã được phê chuẩn bởi cả ba ngành Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp thì tất cả mọi người phải tuân thủ và thi hành. Nhưng đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục gây rắc rối đã phản đối hơn 50 lần nữa.

Gần đây đảng Cộng Hòa vi phạm lỗi lầm lớn lao không chịu thông qua ngân sách để bắt chẹt Tổng Thống Obama ngưng thi hành luật cải tổ y tế. Kết quả chánh quyền phải đóng cửa ba tuần lễ vì ngân sách cạn tiền. 

Trong video đính kèm từ giây phút 05:02 ký giả Nguyễn Khanh có giải thích đạo luật Obama care thật sự đã gặp những khó khăn như thế nào trong nội bộ chánh quyền Mỹ:

No comments:

Post a Comment