Thursday, December 30, 2010

30 tháng Tư 1975

Dưới đây là  Part III - Phỏng Vấn Cựu Đại Sứ Bùi Diễm - 30 tháng 4 – SBTN đã nói lên những yếu tố quan trọng gây nên sự thất bại của chiến tranh Việt Nam. Đây là một trong loạt 5 bài phỏng vấn mà quí bạn vẫn có thể xem thêm.

No comments:

Post a Comment