Thursday, December 16, 2010

Chiến tranh Việt Nam chuyển hướng từ lúc nào

Năm 1968 phần lớn ký giả Hoa Kỳ là thiên tả, không thích chiến tranh như Walter Cronkite. Nhưng chuyển hướng của chính sách Hoa Kỳ đã bắt đầu sau Tết Mậu Thân qua xác nhận của cuộc nói chuyện cựu Đại Sứ Bùi Diễm với Tổng Thống L.B. Johnson và Tổng Trưởng Quốc Phòng Clifford và Tổng Trưởng Ngoại Giao Dean Rusk.

No comments:

Post a Comment