Thursday, December 30, 2010

Tài Chi 3 thế chót 8,9,10


Đây là 3 thế tập chót 8,9,10 của Càn Khôn Thập Linh, Tài Chi do thầy Hằng Trường diễn tập: 

No comments:

Post a Comment