Tuesday, September 24, 2013

Trong lòng địch

Trong lòng địch

Cám ơn tác giả Trần Trung Quân của hồi ký Trong lòng địch và cám ơn Quan Hưng đã đọc cho thính giả một câu chuyện anh hùng tuyệt vời có thật.

Đã kể lại những hoạt động của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa về cuộc đấu tranh chính nghĩa của chính thể VNCH trước sự xâm lược tàn bạo của Việt gian cộng sản.
 
Xin chọn bài nghe rồi bấm vào mũi tên trắng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

No comments:

Post a Comment