Tuesday, May 1, 2012

Không sao đuổi được con lừa

Không sao đui đưc con la

T Trnh N. Toàn's email

Có mt thanh niên ti gp mt đi sư xin hc thin. Đi sư hi:"Trên đưng đến đây, con nhìn thy cái gì?". Ngưi này nh là gp mt con la nm trên đưng. Đi sư nói:"Tt lm, trưc tiên con hãy làm bài tp sau, nếu con làm đưc, ta s dy con hc thin. Con ngi xung, hãy đui con la đó ra khi đu óc con. Bao gi con làm đưc điu đó thì vào gp ta".

Chàng thanh niên đó c gng ngi th hai gi, nhưng anh ta thy rng nhng ký c v con la càng ngày càng rõ, không sao đui đưc nó đi. Chàng ta đành đến gp đi sư, nói:" Xin li thy, dù đã rt c gng nhưng con vn không th nào đui đưc con la đó ra khi đu con".

Đi sư nói:"Con ch mi thoáng nhìn con la thế mà sau hai tiếng đng h con vn không đui ni nó ra khi đu óc mình. Hin nay, trong đu con có hàng đng s vic tích lu t khi còn nh đến gi, nếu mun vt b hết nhng cái đó s rng khó hơn vic quên con la va gp đi rt nhiu!".

Đi sư nói tiếp:" Nhưng nếu con h quyết tâm, thc s vt b nhng gánh nng đó thì trưc tiên con phi nhn thc rng không cn phi th thoát khi bt c cái gì hết! Không cn đu tranh vi cái dc vng ca con, không cn th thoát khi chúng mà ch cn buông chúng ra, xem thưng chúng là chúng s tng cái, tng cái mt t ri b con".

Nghe xong li nói đó, chàng thanh niên đi ng.
Nim kinh và thành Pht

Mt v va gia nhp tăng đ, thnh giáo mt thin sư ni tiếng:

" Thưa đi sư, nim kinh có th thành Pht đưc không ?"
Đi sư tr li:" Không đưc".
Tăng đ hi:" Thế thì làm thế nào đ thành Pht?"
Thin sư tr li:"Nim kinh."
Tăng đ cm thy khó hiu:" Thưa đi sư, chng phi là ngài va nói nim kinh không th thành Pht à? Vì sao bây gi li bo con nim kinh?"

Đi sư nói:" Nếu như ch biết nim kinh, con chng bao gi thành Pht c. Thế nhưng nim kinh li là con đưng phi đi đ thành Pht. Ch có không ngng nim kinh, không ngng nghiên cu kinh sách, không ngng ng kinh đo, hiu thu đưc chân tưng ca kinh Pht, phát hin đưc nhng điu kỳ diu và đp đ ca kinh Pht, con mi có th thành Pht".
 
No comments:

Post a Comment