Tuesday, May 22, 2012

Hồi Ký những ngày cuối của VNCH

Hồi Ký của cựu Đại Sứ Pháp về những ngày cuối cùng của VNCH

Copy từ Nguyễn H. Nguyên's email

Nghe mà ngậm ngùi... cho VN mình. Chuyện bà giáo sư Việt Nam chụp tô phở lên đầu ông Dương Văn Minh tại chợ 13 bên Pháp không oan uổng.  

Attachment(s) from dogiap@aol.com 1 of 1 File(s)

Click below :

No comments:

Post a Comment