Tuesday, April 26, 2016

Clinton và Trump thắng liên tiếp 6 bang

Clinton và Trump thắng liên tiếp 6 bang

ƯCV Hillary Clinton có được 2141 votes đã thắng  liên tiếp 6 bang sẽ đại diện đảng Dân Chủ khi thắng 2,383 votes.

Tương tự  ƯCV Donald Trump có được 950 votes thắng liên tiếp 6 bang sẽ đại diện đảng Cộng Hòa khi thắng 1,237 votes.

Việc kiểm phiếu bầu thắng cử thường thay đổi và nhật tu hàng ngày cho chính xác.


Dân Chủ
Dân Chủ


Cộng Hòa
Cộng Hòa
Cộng Hòa
Hillary
Bernie


Donald
Ted
John
Clinton
Sander


Trump
Cruz
Kasik2141
1321
27 Apr 2016
Kết quả
950
560
15342
24
Tue, Apr 26
Connecticut 
28


19
9
Tue, Apr 26
Delaware 
16


69
24
Tue, Apr 26
Maryland 
35


112
59
Tue, Apr 26
Pennsylvania 
17


20
13
Tue, Apr 26
Rhode Island 
9
1
5
177
108
Tue, Apr 19
New York 
89

411
7
Sat, Apr 9
Wyoming  43
48
Tue, Apr 5
Wisconsin 
6
36

49
32
Tue, Mar 22
Arizona 
58


8
26
Tue, Mar 22
Utah caucus 

40

6
19
Tue, Mar 22
Idaho caucus 4
13
Sat, Mar 26
Alaska caucus 13
18
Sat, Mar 26
Hawaii caucus 19
25
Sat, Mar 26
Washington  94
63
Tue, Mar 15
Ohio 


66
67
46
Tue, Mar 15
North Carolina 
29
27
9
46
34
Tue, Mar 15
Missouri 
25
15

96
73
Tue, Mar 15
Illinois 
53
9
5
159
72
Tue, Mar 15
Florida 
99


18
2
Sat, Mar 12
 DC


9
33
5
Tue, Mar 8
24
13

70
67
Tue, Mar 8
25
17
17
1

Tue, Mar 8
7
8
1
5
1
Tue, Mar 88
15
Sun, Mar 6

Sat, Mar 5
9
12
2
10
15
Sat, Mar 5
18
18
0
37
14
Sat, Mar 5
17
15
7
10
23
Sat, Mar 5
9
24
1
62
33
Tue, Mar 1
17
8
5
0
16
Tue, Mar 1
8
0
8
147
74
Tue, Mar 1
47
102
0
44
23
Tue, Mar 1
31
15
0
17
21
Tue, Mar 1
13
15
0
31
46
Tue, Mar 1
8
13
0
46
45
Tue, Mar 1
22
4
8
72
28
Tue, Mar 1
40
18
0
28
38
Tue, Mar 1
16
14
0
22
10
Tue, Mar 1
11
12
0
44
9
Tue, Mar 1
36
13
0
44
14
Tue, Feb 23
14
6
1
24
16
Sat, Feb 20
50
0
0
15
15
Tue, Feb 9
11
3
4
29
21
Mon, Feb 1
7
8
1
Clinton
Sander


Trump
Cruz
Kasik


Tue, May 3
Indiana 
Tue, May 10
Nebraska 

Tue, May 10
West Virginia 
Tue, May 17
Oregon 
Tue, May 24
Washington 
Tue, Jun 7
California 

Tue, Jun 7
Montana 

Tue, Jun 7
New Jersey 

Tue, Jun 7
New Mexico 

Tue, Jun 7
South Dakota
Văn hóa ngh thut nhc vàng:


No comments:

Post a Comment