Sunday, January 17, 2016

Trọng Lú bị yêu cầu khởi tố, bắt giam ngay

Trng Lú  b  yêu cu khi t, bt giam ngay

Trích Từ PV Lý email

Khi viết bài này, chúng tôi (Người Đưa Tin), nhng người cm bút, vn còn cm giác bàng hoàng và không th tin được s tht din ra ti HNTW14 li tr thành mt v kch không hoàn ho vi s tht bi thm hi ca đo din chính Nguyn Phú Trng. Chúng tôi cũng tin rng, khi nhng thông tin bí mt v din biến ca HNTW14 được đưa ra công khai thì rt nhiu đi biu, là nhng UVTW có lương tâm s vn còn gi mãi cm xúc tht vng, ân hn, nui tiếc và h thn vì “ mình đã không làm gì, hoc không th làm gì” đ giúp cho Hi Ngh TW14 tránh khi mt thm kch hn lon, mt kim soát đến mc các đi biu mt sát, ch trích ln nhau như “mt phường ô hp” ti ngh trường.

Trước tiên, chúng tôi xin được trích dn ý kiến nhn xét ca mt UVTW là người trc tiếp tham d HNTW14 đã cung cp đy đ thông tin cho Người Đưa Tin và yêu cu chúng tôi tuyt đi gi bí mt ngun tin vì s an toàn tính mng cho bn thân và gia đình.

“Có th nói rng lch s ĐCSVN chưa bao gi chng kiến mt hi ngh TƯTng bí thư li b ch trích, vch mt vì các hành vi phn bi t quc, phn bi nhân dân và b yêu cu khi t, bt giam ngay ti Ngh trường. C đi tôi chưa bao gi được chng kiến mt cuc hp phơi bày đy đ các th đon nhơ bn được áp dng nhm tham quyn c v ca ông Tng bí thư đến như vy. Đy là ni h thn ca tôi vi tư cách là mt Đng viên ĐCS và có l cũng là ni h thn ca tt c nhng UVTW có lương tâm tham d Hi Ngh. Sau Hi ngh này nếu ông Trng còn làm TBT có l tôi phi xin ra khi Đng đ khi mang tiếng là cùng vi ông y phn bi t quc, phn bi nhân dân mà đi đi cháu con s còn nguyn ra” .

PHN 1. Gii thiu bi cnh bui hp bu T tr ti Hi ngh TW14

Trong bài viết này, chúng tôi ch tp trung vào din biến ca ngày cui cùng ca HNTW 14 (13/1/2016).

Sau khi bàn bc, tho lun đánh giá thi cơ, thách thc ca Hip đnh TPP và thông qua ch trương ký kết, phê duyt Hip đnh TPP vi s đng thun, nht trí cao; Hi ngh TW 14 tiếp tc quyết đnh nhng phn vic còn li đ t chc thành công Đi hi XII ca Đng, trong đó công tác chun b nhân s Ban Chp hành Trung ương, B Chính tr, Ban Bí thư khoá XII là ni dung trng tâm vi không khí tho lun sôi ni, đc bit ni dung bàn lun tr nên nóng bng, căng thng, quyết lit khi bàn v nhân s T tr. Đến phiên b phiếu bu chn T tr vào chiu ngày 13/1, đ đm bo an toàn và bí mt thông tin, tt c UVTW, UVBCT trước khi bước vào hi trường tham d Hi ngh đu được Ban t chc yêu cu đ li giy, đin thoi và khám người kim tra an ninh. Ch riêng vic này đã báo hiu mt không khí hết sc căng thng và nght th ti ngh trường.

PHN II. Din biến ti hi ngh

Ngay sau khi Trưởng Ban T chc TW Tô Huy Ra đc danh sách ng viên cho 4 v trí T tr do BCT đ c, hàng lot các UVTW đã có nhng phn ng quyết lit, C th:

- Mt UVTW có ý kiến phát biu t cáo hành vi vi phm điu l Đng, vi phm quy chế bu c trong Đng ca ông Nguyn Phú Trng; cho rng BCT và Tng Bí thư đã vi phm quy chế bu c trong Đng, Ban Chp hành TW s thc hin đúng quy chế bu c trong Đng và quyết đnh vic đ c danh sách ng c các UVBCT vào v trí T tr.

- Mt UVTW đã t cáo thái đ đc đoán vi phm dân ch, s dng th đon la di, gian ln ca Nguyn Phú Trng trong vic lp danh sách ng c, đ c vào v trí T tr thông qua vic ha hn, vn đng đ loi b người này bu cho người khác vv….

Ngay sau hai ý kiến phát biu này, hàng lot UVTW giơ tay đòi được phát biu và hàng lot các ý kiến được phát biu thng thn công khai, không còn s n nang hoc s hãi, các ý kiến này tp trung vào các ni dung t cáo hành vi phn bi t quc, phn bi nhân dân ca Nguyn Phú Trng. Chúng tôi xin được tóm lược dưới đây mt s ý kiến t cáo Tng Bí Thư Nguyn Phú Trng ca các đi biu như sau:

1. Nguyn Phú Trng đã ngăn cn các phn ng ca B Ngoi giao và Đài Truyn hình VN khi giàn khoan HD 981 TQ xâm phm lãnh hi VN t tháng 5-7/2014. Nguyn Phú Trng đã trc tiếp ch đo cho Chính ph, các B và đc bit là B Ngoi Giao, Đài Truyn hình VN không được có phn ng gì đ ch Nguyn Phú Trng liên lc trc tiếp vi Tp Cp Bình. Tuy nhiên, hàng lot các đng thái như là gi Công văn, Thư riêng hoc các cuc tiếp xúc trc tiếp vi lãnh đo s quán TQ ti HN đ ngh cho Trng được gp Tp Cp Bình đã không đt được gì. Kết qu là Tp Cp Bình không tiếp Nguyn Phú Trng mà cũng không cho phép B Ngoi giao TQ được tiếp xúc vi B Ngoi giao VN.

2. Nguyn Phú Trng đã c tình trì hoãn cuc hp B Chính tr trong lúc cn thiết đ quyết đnh thái đ và phn ng ca VN đi vi hành vi ca TQ xâm phm vùng lãnh hi ca VN.

Ti thi đim đó, khi mà c nước đang sc sôi không khí chng TQ và tình hình đã tr nên cp thiết, B Ngoi giao đã liên tc đ ngh Tng Bí thư cho hp BCT đ cho ý kiến chính thc v các phn ng và thái đ cn thiết ca VN trước vic TQ xâm phm ch quyn lãnh hi ca VN. Tuy nhiên, thay cho vic phi t chc hp BCT đ quyết đnh các vn đ cp bách thì Nguyn Phú Trng li c tình trì hoãn cho đến khi Th tướng Chính ph cùng vi mt s UVBCT khác chính thc lên tiếng, yêu cu phi hp gp BCT thì Nguyn Phú Trng mi đng ý t chc cuc hp quan trng này.

3. Nguyn Phú Trng ngăn cn vic Chính ph ra Công hàm lên Liên Hip Quc t cáo hành vi ngang ngược ca TQ trên bin đông vì s làm mt lòng Tp Cp Bình. 

Ti cuc hp BCT, đi din B Ngoi giao báo cáo tình hình Bin Đông và đ ngh Th tướng Chính Ph cho phép B Ngoi giao ra Công hàm t cáo hành vi ca TQ xâm phm lãnh hi, ch quyn và quyn ch quyn ca VN ti vùng bin ca VN được quy đnh theo Công ước 1982 ca Liên Hip Quc. Khi đó, Nguyn Phú Trng đã đưa ra ý kiến rng nếu làm như vy là mt lòng TQ và s làm cho tình hình tr nên căng thng hơn mà không gii quyết được gì, đây là Vn Đ Ni B gia VN và TQ. Phát biu này ca Nguyn Phú Trng đã b rt nhiu UVBCT phn bác và yêu cu b phiếu v ni dung này. Kết qu là hu hết s đông UVBCT đng lòng vi Chính ph và B Ngoi giao ban hành Công hàm gi Liên Hip Quc t cáo hành vi ca TQ xâm phm vùng bin, vùng lãnh hi VN.

4. Nguyn Phú Trng đã c tình ngăn cn Chính Ph đưa ra các bin pháp khn cp đ bo v t quc trước hành vi xâm ln ca TQ trên bin Đông . Bao gm:

+ Ngăn cn vic khi kin TQ ra cơ quan tòa án quc tế: Trong bài tr li phóng viên quc tế ti Philippines ngày 21/5/2015, tc gn 3 tun sau khi TQ ngang nhiên cm giàn khoan HD-981 trong vùng bin VN, Th tướng Nguyn Tn Dũng tuyên b: “Ch quyn lãnh th, ch quyn bin đo là thiêng liêng, nht đnh không chp nhn đánh đi điu thiêng liêng này đ nhn ly mt th hòa bình, hu ngh vin vông, l thuc nào đó… Vit Nam chúng tôi đang cân nhc các phương án đ bo v mình, k c phương án đu tranh pháp lý, theo lut pháp quc tế.

Tr li thi gian khong gn 4 năm trước khi v dàn khoan HD 981 xy ra, Th tướng Chính Ph đã có văn bn ch đo các B Ngoi giao, B Tư pháp, B Công an, B Quc phòng…. Liên đoàn Lut sư VN, Hi Lut gia VN, Qu Bin đông và các hip hi chun b h sơ, tài liu, nghiên cu đ sn sàng phương án khi kin TQ ra Tòa án Quc Tế. Căn c vào ch đo này hàng lot các nhóm nghiên cu v Bin Đông ca các b, ngành, các hip hi đc bit là Liên Đoàn Lut Sư VN và Hi Lut Gia VN đã được thành lp và xúc tiến nghiên cu v phương án khi kin TQ ra tòa án quc tế đã được đ trình và trình bày vào tháng 6/2014 vi Th tướng Chính ph, B Tư pháp, B Ngoi giao, Ban Đi ngoi TƯ, Ch tch nước và Ch tch Quc hi vv.

Tuy nhiên ti cuc hp BCT vào tháng 6/2014 đ quyết đnh vn đ khi kin TQ, Nguyn Phú Trng đã chính thc đưa ra ý kiến rng vic khi kin TQ s mang li hu qu khôn lường cho VN vì TQ sát cnh VN nên s d dàng s dng sc mnh quân s và kinh tế đ buc chúng ta phi rút đơn khi kin. Theo đó, Nguyn Phú Trng công khai vn đng các UVBCT không biu quyết vic khi kin. Cui cùng, ngoài Th Tướng Nguyn Tn Dũng thì ch có 5 UVBCT đng ý khi kin còn s đông các UVBCT không đng ý khi kin TQ. Kế hoch khi kin TQ ra tòa án quc tế ca Chính Ph b phá sn hoàn toàn.

5. Nguyn Phú Trng đã ra lnh đàn áp các cuc biu tình chng TQ. Ti thi đim t tháng 5 – 7/2014, hàng lot các cuc biu tình ti các tnh thành trong c nước t cáo TQ có hành vi xâm phm lãnh hi, xâm phm ch quyn, quyn ch quyn ca VN. Nguyn Phú Trng đã ra lnh cho Chính Ph, B Công An và Công an các tnh thành trong toàn quc phi có hành đng kp thi và kiên quyết dp b các cuc biu tình đng thi t chc bt b, giam cm và kết án nhng người tham gia biu tình chng TQ đ làm gương đng thi yêu cu Chính Ph phi có văn bn kp thi chn chnh các hot đng biu tình vì s rng nhng thế lc thù đch li dng các cuc biu tình này đ gây bo lon hoc đo chính vv

6. Nguyn Phú Trng đã ra lnh đàn áp bt b nhng người yêu nước. Trong sut thi gian va qua, đc bit là t năm 2010 tr li đây, các hot đng biu tình t phát chng TQ, các hot đng k nim, vinh danh các lit s đã hy sinh trong cuc chiến tranh biên gii chng TQ xâm lược năm 1979 liên tc được mt s người dân yêu nước t chc. Vì s làm mt lòng TQ, Nguyn Phú Trng đã trc tiếp ra lnh bng li nói và văn bn cho B Công an bt b nhng người yêu nước tham gia các hot đng biu tình vinh danh nhng lit s đã hi sinh trong cuc chiến chng TQ xâm lược nhân k nim ngày chiến tranh biên gii 17/2/1979;

Theo yêu cu ca S quán TQ, Nguyn Phú Trng cũng đã ra lnh cho các cơ quan an ninh bt mt s nhà hot đng dân ch nhm mc đích phá hoi nim tin ca cng đng quc tế đi vi nhng cam kết ca Th Tướng Chính ph VN v vic thc thi t do nhân quyn.

7. Nguyn Phú Trng đã ra lnh cho B trưởng B Quc Phòng Phùng Quang Thanh khi tham d Hi ngh các B trưởng quc phòng ti Singapore phi có nhng phát biu mm mi v quan h hu ngh VN-TQ nhm xoa du TQ v vn đ bin Đông. 

Trước khi tham d Hi Ngh các B trưởng Quc Phòng ti Singapore, Ông Phùng Quang Thanh được lnh phi gp Nguyn Phú Trng đ nghe li căn dn (hun d) v vic không được làm cho TQ pht ý mà phi phát biu sao cho mm mi nâng cao tình hu ngh VN-TQ đ không làm TQ mt lòng gây hu qu khó lường. Kết qu là, ti hi ngh này khi mà đi din các nước như Hoa Kỳ, Nht Bn, Australia, Philipine vv… đu có nhng phát biu mnh m, gay gt trước hành đng ca TQ ti bin đông thì Phùng Quang Thanh đi din cho VN (vi tư cách là bên b hi trc tiếp) đã phát biu nhng ý kiến làm ng ngàng c thế gii

8. Nguyn Phú Trng đã c ý ngăn cn Quc Hi VN ra Ngh Quyết v bin Đông:

Ti thi đim đó, Quc hi đang hp và hu hết đi biu Quc hi và UBTV Quc hi đu có ý kiến đ ngh Ch tch Quc hi Nguyn Sinh Hùng phi đ cho Quc hi ra mt Ngh quyết riêng bit v Bin Đông. Tuy nhiên, Nguyn Sinh Hùng đi din cho Quc hi đã xin ý kiến TBT Nguyn Phú Trng và được tr li là VN đã có Công hàm gi Liên Hip Quc ri thì QH cn gì phi ra Ngh Quyết v Bin Đông đ làm ri thêm tình hình và làm tăng thêm s căng thng trong quan h ngoi giao gia hai nước. Và thế là Quc Hi VN đã không th ra được mt bn Ngh Quyết riêng v Bin Đông.

9. Nguyn Phú Trng đã c ý ngăn cn Chính Ph ban hành Ngh đnh hướng dn thi hành Lut Bin Vit Nam.

 Lut Bin Vit Nam khng đnh ch quyn ca Vit Nam đi vi các qun đo Hoàng Sa và Trường Sa được Quc hi Vit Nam thông qua ngày 21/6/2012. Chính ph đã nhiu ln đ trình Bn D Tho Ngh đnh hướng dn thi hành lên BCT và Ban Bí Thư đ xin ý kiến. Tuy nhiên đã gn 4 năm qua mà Bn d tho này vn chưa được Nguyn Phú Trng, BCT và Ban Bí Thư xem xét và hin nay vn đang b b rơi vào quên lãng. Như vy, mt văn bn pháp lý vô cùng quan trng ca Nhà nước Vit Nam khng đnh Hoàng Sa và Trường Sa là ca Vit Nam là Lut Bin Vit Nam đã b Nguyn Phú Trng vô hiu hóa hoàn toàn vì không có hướng dn thc thi.

10. Nguyn Phú Trng đã ngăn cn Quc hi ban hành Lut Biu Tình.

 D Tho Lut Biu Tình đã được son tho mt cách công phu và đã qua rt nhiu bước ly ý kiến ca các b, ngành, các t chc và dân chúng đ cui cùng Chính Ph đã hai ln chính thc đ trình lên QH thông qua. Nhưng bng quyn lc ca mình và vi lý do là nếu cho phép biu tình s d dàng dn đến bo lon và nguy cơ mt chế đ nên Nguyn Phú Trng đã nhiu ln ra lnh cho QH và UBTVQH không được phép thông qua Lut Biu Tình.

11. Nguyn Phú Trng đã cu vin TQ, phn bi t quc, phn bi nhân dân ngay trước thm Đi hi Đng XII.

 Trong chuyến thăm TQ ca Ch tch Quc hi Nguyn Sinh Hùng cui năm 2015, Nguyn Phú Trng đã ch th cho Nguyn Sinh Hùng chuyn li đ ngh ca Đng Cng sn Vit Nam nh Trung Quc giúp đ, h tr Vit Nam đm bo an ninh, bo v Đi hi Đng XII trong tình hung nguy biến (tc là nếu có đo chính). Ni dung đ ngh giúp đ này tiếp tc được Nguyn Phú Trng c Đc phái viên đ ngh chính thc vi Đi s quán Trung Quc ti Hà Ni vào sáng ngày 06/1. Ni dung này nhân danh Đng Cng sn Vit Nam, song li do cá nhân Nguyn Phú Trng t ý quyết đnh mà không đưa ra bàn bc, tho lun công khai, dân ch trong BCT. (Phn ni dung chi tiết đã được trình bày ti bài viết Nguyn Phú Trng – Ai là Trn Ích Tc? )

12. Nguyn Phú Trng đã ngăn cn B Ngoi giao, truyn thông báo chí và quân đi đu tranh vi hành vi TQ xâm ln vùng an toàn bay VN. 

Trong nhng ngày đu tháng 1/2016, đã có 46 v máy bay TQ bay cao đ 12.000 – 14.000m xâm phm vùng an toàn bay quc tế do Vit Nam qun lý đ đến các đo nhân to trên Bãi đá Ch Thp, trong đó có c máy bay quân s hot đng trên bu tri Min Bc Vit Nam (Hà Ni và toàn b các tnh phía bc). Trên bin, máy bay ca TQ có lúc h thp đ cao xung còn 2000 m đ phá hoi các chuyến bay dân s VN không th ct cánh. Trước din biến đó, vì s làm mt lòng TQ, Nguyn Phú Trng đã:

a. Ngăn cn không cho B Ngoi giao có công hàm phn đi TQ, buc Chính ph phi phn ng linh hot, ch đo Cc qun lý bay dân s có văn bn kiến ngh lên T chc hàng không quc tế t cáo TQ.

b. Ch đo bưng bít thông tin, yêu cu báo chí, truyn thông trong nước ch được đưa tin liên quan theo đnh hướng các bài đăng sn ca Thông Tn xã Vit Nam ti Hi ngh giao ban báo chí th ba ngày 5/1/2016. Vì vy dư lun ch biết có mt v vic máy bay l xâm nhp vùng an toàn bay Vit Nam trên bu tri Bin Đông.

c. Ngăn cn hot đng bo v bu tri ca quân đi nhân dân VN, yêu cu Quân chng Phòng không Không quân ch được theo dõi mà không được s dng máy bay quân s ca VN đ áp sát và truy đui máy bay quân s TQ xâm phm không phn VN

13. Nguyn Phú Trng đã ra lnh ngăn cn B Đi Biên Phòng và Cnh Sát Bin VN có các hot đng bo v vùng bin VN vào nhng ngày đu năm 2016 

(khi TQ cho tu quân s gi danh tàu đánh cá áp sát b bin VN 24 hi lý) vì lý do s nh hưởng đến tình hu ngh gia hai nước. Thc cht là ngay khi phát hin các tu quân s TQ trá hình tu đánh cá đang áp sát cách b bin VN ch còn có 24 hi lý các cán b lãnh đo B Đi Biên Phòng và Cnh Sát Bin đã đưa ra kiến ngh BCT cho phép VN đưa tu hi cnh và tu quân s ra xua đui tàu TQ. Tuy nhiên, theo mt ngun tin tuyt mt cho biết, Nguyn Phú Trng đã ra lnh không được thc hin kế hoch này nhm mc đích nếu có biến đng trong Đi Hi Đng thì đây chính là mt lc lượng ca TQ áp sát b bin VN nhm mc đích h tr và giúp ĐCSVN t chc thành công ĐHĐ 12 và sn sàng đi phó nếu có đo chính.

14. Nguyn Phú Trng đã cam kết vi Tp Cp Bình v vic ng h các hot đng đu tư ca TQ:

Ngay sau khi nhn chc Tng Bí Thư, Nguyn Phú Trng đã thc hin hàng lot các cam kết vi Tp Cp Bình v vic ng h các hot đng đu tư ca TQ ti VN. Đ thc hin li cam kết này, trong các hi ngh BCT Trng đã đưa ra yêu cu buc Chính ph và tt c các ngành phi ưu tiên các nhà thu TQ vì thế mnh ca h là giá r, đu tư nhanh chóng đng thi gi được quan h ngoi giao vi TQ. Kết qu là 54 d án trng đim quc gia trong các ngành kinh tế chính như đin dân dng, xây dng cơ s h tng giao thông đu rơi vào tay các nhà thu TQ vi các h thng công ngh lc hu li thi, máy móc thiết b không đm bo cht lượng vv… T đó các gói thu này đu phi tăng giá t 50% đến 250%. thm trí các nhà thu TQ liên tc vi phm các hp đng thu mà phía VN không th nào chm dt các hp đng mà công lun đã tng đưa ra như các d án đường st trên cao ti HN, các d án xây dng đường b trong ngành giao thông, xây dng dân dng, d án xây dng các nhà máy nhit đin, d án xi măng vvv….

PHN 3. Nguyn Phú Trng đã b lt mt n bán nước như thế nào ti HNTW14.

Vào cui ngày hp th ba (13/1/2016) ca Hi ngh TW14, không khí hi trường đã rt nóng khi mi con mt đu đ dn vào Nguyn Phú Trng vi hàng lot các phát biu ch trích và t cáo hành vi đc đoán làm tê lit tính dân ch trong Đng. Các hành vi bán nước cu vinh, cu vin TQ ca Nguyn Phú Trng cũng đã được đưa ra mt cách thng thn công khai gia Hi ngh như chúng tôi đã tóm lược phn trên.

Sau hàng lot các phát biu ch trích nêu trên, dn dn Hi ngh đã mt kim soát. Trong không khí hn lon đó, các ca ra vào hi trường đã nhanh chóng được khóa cht bên trong; B phn điu khin loa đài được yêu cu tt toàn b micro, tt c cán b phc v Hi Ngh được yêu cu đi ra khi Hi trường. Khi đó khong hơn 20 UVTW đã không th kim soát được và đng lên bàn ch thng tay vào mt Nguyn Phú Trng mà mng rng “Mày là thng bán nước, phn bi t quc, phn bi nhân dân. Ti ca mày ngàn năm không th ra sch được, lch s dân tc VN s đi đi nguyn ra mày”.

Mt trong s các đi biu đã đng lên bàn và ch tay vào Nguyn Phú Trng nói rng “Ti bán nước ca mày là ti tri không dung, đt không tha, phi chu di cu tc, ti phn bi t quc là ti phi chu án t hình”. Tình hình lúc đó rt căng thng và hn lon, Hi ngh đã hoàn toàn mt kim soát, các đi biu ngi phía dưới đã không th gi được bình tĩnh na mà thi nhau mng nhiếc Nguyn Phú Trng là đ tham quyn c v, phn bi t quc, phn bi nhân dân. Mt s UVTW còn đ ngh khi t bt tm giam Nguyn Phú Trng ngay ti Hi ngh vì ti phn bi t quc.

K đến đây, người cung cp tin là mt UVTW trc tiếp tham d Hi Ngh TW14 đã lc đu ngao ngán, tht vng và đưa ra nhn xét mà chúng tôi (Người Đưa Tin) mt ln na, xin được trích dn li nguyên văn như sau:

“Có th nói rng lch s ĐCSVN chưa bao gi chng kiến mt hi ngh TƯ mà Tng bí thư li b ch trích, vch mt vì các hành vi phn bi t quc, phn bi nhân dân và b yêu cu khi t, bt tm giam ngay ti Ngh trường. C đi tôi chưa bao gi được chng kiến mt cuc hp phơi bày đy đ các th đon nhơ bn được áp dng nhm tham quyn c v ca ông Tng bí thư đến như vy. Đy là ni h thn ca tôi vi tư cách là mt Đng viên ĐCS và có l cũng là ni h thn ca tt c nhng UVTW có lương tâm tham d Hi Ngh”. Sau Hi ngh này nếu ông Trng còn làm TBT có l tôi phi xin ra khi Đng đ khi mang tiếng là cùng vi ông y phn bi t quc, phn bi nhân dân mà đi đi cháu con s còn nguyn ra

Nói v Nguyn Phú Trng, thì ch vi mt nhn xét như trên đã hoàn toàn vch rõ b mt Trn Ích Tc ca Nguyn Phú Trng mà không cn thêm bt c điu gì na mà tr thành tha thãi. Hu hết nhng ý kiến ca nhng đng viên chân chính, có lương tâm đu cho rng, nếu Nguyn Phú Trng làm Tng bí thư, dù ch thêm mt năm thôi thì T quc Vit Nam, dân tc Vit Nam s hoàn toàn nm trong s kim ta ca TQ k c phm vi trên bin và trên không.

PHN 4. DIN BIN BU C VÀ KT QU

Sau cuc cãi ln, mt sát trì triết ln nhau din ra và cui cùng mt s đi biu đã đng dy và dàn hòa các bên đ vãn hi trt t ti ngh trường. Hi ngh quyết đnh rng ngoài 4 ng viên do BCT gii thiêu mi v trí t tr cn có thêm mt ng viên do HNTW đ c. Hi ngh tiếp tc ln b phiếu kín v vic gii thiu thêm 4 ng viên trong đó có trường hp “đt bit” tái c ca y viên B Chính tr. Mi v trí b phiếu hai ln, ln đu là do Trung ương gii thiu nhiu phương án, có nhng trường hp xin rút. Tuy nhiên, B Chính tr không có thm quyn quyết đnh vic cho rút khi danh sách ng viên mà do Trung ương quyết đnh bng vic b phiếu kín, b phiếu vòng mt là “cht” danh sách đ đng ý cho rút hay không cho rút đi vi các trường hp xin rút, ri đến vòng hai là b phiếu chính thc đ chn nhân s c th gii thiu cho Trung ương khóa 12.

Kết qu là HNTW đã b phiếu cho ng viên Nguyn Tn Dũng đi vi v trí TBT vi s phiếu 160/173 (ch đng sau s phiếu bu ca ng viên Nguyn Th Kim Ngân 161/173 cho v trí Ch tch Quc Hi).

 Như vy, nếu so sánh vi s phiếu bu ti Ngh trường thì s phiếu bu cho ng viên chc TBT ca Nguyn Phú Trng 46/173 là quá thp theo yêu cu. Tuy nhiên đến lúc đó TBT Nguyn Phú Trng đã yêu cu phi thc hin theo QĐ 244 mà theo đó, ng viên không được BCT đ c thì buc phi xin rút. Thêm mt ln na Trung ương li b phiếu v vic ng viên Nguyn Tn Dũng có được rút hay không và kết qu là 158/173 s đi biu b phiếu không đng ý vic ng viên Nguyn Tn Dũng được rút khi danh sách đ c ng viên v trí Tng Bí Thư khóa 12.

Như vy, Nguyn Phú Trng đã liên tc thc hin quyn hn TBT đ đc din ti ngh trường làm cho toàn th các UVTW đu hết sc bt bình và lên tiếng phn đi mt cách mnh m và quyết lit. Cui cùng Hi ngh đã quyết đnh vic phê chun danh sách ng viên cui cùng và bu s do Đi hi quyết đnh. Và như vy, khác vi các Đi hi trước đây, như người ta thường nói phi đến hết phút th 90 mi biết được kết qu trn đu.

Hi Ngh đã kết thúc trong không khí nng n, u ám vi ni tht vng, chán chường, ti hn và h thn ca 237 đi biu là UVTW bao gm c chính thc và d khuyết. Chúng ta có th xem li clip Nguyn Phú Trng đc din văn bế mc HNTW14 đó là kch bn đã được dàn dng ti ch đ chính thc đưa ra công lun. Sau khi các đi biu ra v, có thông tin rng B Chính Tr tiếp tc li hp tiếp nhưng người cung cp tin không có được thông tin này.

PHN KT

Đ kim chng ngun tin, trước khi gi bài viết này, chúng tôi cũng đã tham kho thêm ý kiến ca 4 v UVTW khác là nhng đi biu trc tiếp tham d HNTW14 vào ngày cui cùng ca Hi ngh (13/1/2016). H đu khng đnh vi mt thái đ cc kỳ tht vng và chán nn rng ngun tin mà chúng tôi được cung cp là hoàn toàn chính xác, thm trí còn hn lon và ô hp hơn nhiu so vi nhng ni dung mà chúng tôi đã đ cp trong bài viết này. Chúng tôi tin rng, ít nht mt trong s bn đc có th t kim chng đ chân thc ca thông tin bài viết này bng cách hi li người thân ca mình là UVTW đã tham d Hi Ngh.

Cu mong Pht, Tri, T tiên phù h, đ trì cho non sông, đt nước Vit Nam không phi tri qua nhng năm tháng thương đau, sng trong vòng lon lc do nhng tên phn quc như Trn Ích Tác, Lê Chiêu Thng gây ra mà lch s Vit Nam đã tng nguyn ra.


No comments:

Post a Comment