Tuesday, January 21, 2014

Tiên đoán diệu số # 1

Một tranh tài về tiên đoán diệu số


Nước Trung Hoa ngày trước có ông quan tòa Bao Công xử án cực kỳ nghiêm minh và không sợ hãi bất cứ ai kể cả vua. 

Trong câu chuyện Bao Công Hiệp Cốt Thần Toán đã có một phụ nữ vong quốc thưa kiện vua Tống cho người ăn cắp quốc ấn, Bao Công đã thuyết phục được vua Tống phải ra tòa. 

Bao Công đã ra lệnh chặt đầu ông Quốc Sư phạm tội. Câu chuyện đã diễn xuất thật hay với nhiều tình tiết ly kỳ. 

Một trích đoạn video dưới đây làm mọi người nhớ mãi những kỳ diệu của thuật tiên đoán diệu số.


No comments:

Post a Comment