Saturday, November 17, 2012

LM Khải tố cáo Việt Cộng cướp đất nhà thờ


LM Khải tố cáo Việt Cộng cướp đất nhà thờ

 
Linh mục Nguyễn Văn Khải tố cáo Việt Cộng cướp đất nhà thờ, đàn áp tôn giáo tại:

No comments:

Post a Comment