Saturday, December 19, 2015

Một Cơn Gió Bụi


Một Cơn Gió Bụi

20 Dec 2015
Hà Xuân Thụ

Hồi ký lịch sử Một Cơn Gió Bụi của Trần Trọng Kim, vị Thủ Tướng Việt Nam đầu tiên dưới thời vua Bảo Đại đã vạch rõ những tàn ác ô cùng của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản đã lừa dối dân chúng, giết hại nhiều người ái quốc tranh đấu cho nước VN độc lập.

Hồi ký vạch rõ những bỉ ổi lừa lọc của Pháp không bao giở muốn trả lại tự do độc lập cho Việt Nam sau khi Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, Pháp trở lại chia ViêtNam làm hai: miền Nam bị bảo hộ còn miền Bắc Pháp buộc Việt Cộng trao nộp vũ khí để mong lập chính phủ liên hiệp.

Thật đáng tiếc các học giả bấy giờ chưa hiểu biết đích thực được giá trị vô cùng quốc gia tự do độc lập của cụ Trần Trọng Kim để cùng nhau phổ biến rộng rãi đến quần chúng.

Hồi ký Một Cơn Gió Bụi của cụ Trần Trọng Kim giờ phổ thành truyện đọc 3 tập để nghe biết về lịch sử Việt Nam thật giá tr:
Nghe tiếp:

Một Cơn Gió Bụi #2 - Hồi Ký của Trần Trọng Kim 
Một Cơn Gió Bụi #3 - Hồi Ký của Trần Trọng Kim 

No comments:

Post a Comment