Monday, March 30, 2015

Lưu Dung lừa vàng của Hòa Thân để cứu tế

Cứu dân Lưu Dung lừa vàng của Hòa Thân 

Bộ phim Tể tướng Lưu Gù được dịch thuật qua tiếng Việt rất hay, kể lại những hãm hại của nịnh thần rất giàu có Hòa Thân với tể tướng thanh liêm Lưu Dung.

6 videos dưới kể lại lúc thừa tướng bị vua Thanh cách chức, đã dung tài học của mình đi lừa vàng của Hòa Thân đem cứu tế dân chúng bị nạn lũ lụt. 

 Click vào vài đoạn hay để xem:

1. Can vua xây chùa Lưu 
Dung bị lột chức
2. Phật ở chùa nhưng dân phải ăn chứ
3. Đóng tuồng phải như thật mới được
4. HòaThân tịch thu vàng giả của Lưu Dung
5. Trí tuệ Lưu Dung đổithành vàng thật
6. LưuDung tước vàng Hòa Thân

Và muốn coi trọn bộ cũng mất khá lâu mới xem hết 

No comments:

Post a Comment