Saturday, March 16, 2013

Lincoln và những phim Oscar 2013 khác


Lincoln và những phim Oscar 2013 khác
 
Từ Ngô Đ. Tựu's email
 
Tự Do giá trị trên tất cả đã nói lên trong phim Tổng Thống Abraham Lincoln và những diễn tiến ngạt thở tại Hạ Viện Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử tu chính án 13 giải phóng nô lệ da đen ở Hoa Kỳ.
 
Và click xem những phim đoạt Oscar 2013 :  

Lincoln (2013 Oscar Nominees):
 

Amour (2013 Oscar Nominees):
 
 
Argo (2013 Oscar Nominees):
 

No comments:

Post a Comment