Tuesday, March 19, 2013

Chửi Việt Cộng lừa lọc sửa đổi hiến pháp

Chửi Việt Cộng lừa lọc sửa đổi hiến pháp

3/14/2013

Xin click vào mũi tên trắng để nghe Luật Sư Đinh Thạch Bích bình luận và đọc những phê bình của các bloggers từ Việt Nam đến hải ngoại đã tơi bời chỉ trích Việt Cộng lại lừa lọc không sửa đổi hiến pháp.

Tắt không nghe nữa click vào 2 vạch trắng song song.


No comments:

Post a Comment