Monday, October 6, 2014

Các lỗi lầm to lớn của tướng lãnh VNCH

Các lỗi lầm to lớn của tướng lãnh VNCH
Hà Xuân Thụ

Trong video dưới đây Dược Sĩ Trần Việt Hưng phân tích rất rõ ràng hai tướng Trần Thiện Khiêm và Nguyễn Văn Thiệu đã vâng lời Hoa Kỳ làm chủ chốt trong cuộc đảo chánh 1-11-1963 để giết hại Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Và tiếp theo là những lỗi lầm rất to lớn khác của các tướng lãnh sau khi Đệ I VNCH sụp đổ.
Sau đó lại càng rõ ràng khi Thiệu làm Tổng Thống và Khiêm làm Thủ Tướng của Đệ II VNCH cho đến gần cuối  tháng tư 1975, rồi cả hai mới đem gia đình dùng một máy bay của Mỹ bôn tẩu ra ngoại quốc bỏ lại VNCH bị bức tử. 
Cả triệu người bị chết và chúng ta, người Việt hải ngoại,  đã phải trăm cay ngàn đắng mới thoát được Cộng Sản.

1 comment:

  1. Cám ơn Dược Sĩ Hưng đã phân tích một cách rất khúc chiết, hợp tình hợp lý về những điều mà bọn hoạt đầu chính trị Mỹ, bọn tướng lãnh khố xanh, khố đỏ "vô cùng ngu xuẩn" và bọn đội lốt tôn giáo làm tay sai cho Việt cộng và CIA đã cấu kết, toa rập với nhau, lật đổ nền Đệ Nhất Cộng Hòa và thảm sát nhị vị lãnh đạo của miền Nam Việt Nam, đưa miền Nam rơi vào tay bọn cs quốc tế và bọn tay sai Việt cộng.
    Tôi đã sưu tập hơn 1000 trang tài liệu để nghiên cứu về cái gọi là "cách mạng Nov 1st-1963", đối chiếu lại thì nó rất đúng với sự phân tích của DS Hưng.

    ReplyDelete