Friday, February 22, 2013

Hội Cựu Thiếu Sinh Quân bắc California

Hội Cựu Thiếu Sinh Quân bắc California

Video đính kèm là tường trình hoạt động năm 2012 của hội CTSQ Bắc Calfornia:


No comments:

Post a Comment