Thursday, May 23, 2013

Bernard Madoff tù 150 năm tiền luật sư 701 triệu


Madoff tù 150 năm tiền luật sư 701 triệu

Bernnard Madoff đúng là tên siêu lừa lọc của thế kỷ mà nạn nhân toàn là những người Mỹ hoặc Do Thái rất tiếng tăm giầu có.

Tổng số tiền mất lên đến 17.2 billions. Các luật sư của Irving Picard đã thâu trở lại được 9.5 billions, đã trả lại cho các nạn nhân đầu tư 5.4 billions.

Và số tiền trả cho các luật sư của Irving Picard cũng rất nhiều đã lên đến 701 triệu đô la.

Bernie Madoff bị bắt giam ngày 11 Dec 2008 đã nhận tội lừa đảo và bị xử tù 150 năm.
It really does take money to make money. So far, lawyers and other consultants have racked up $701 million in fees as they work to recover the $17.5 billion lost to Bernard Madoff's Ponzi scheme.

Madoff's scheme came crashing down with his arrest on Dec. 11, 2008. He pleaded guilty three months later and was sentenced to 150 years.

The Madoff Ponzi scheme has turned out to be very profitable, for the lawyers.

The team of lawyers and consultants who are working to recover the $17.5 billion taken by Bernie Madoff have racked up a whopping $701 million in fees.

No comments:

Post a Comment